Adatkezelési tájékoztató

a DEKÁD Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  által üzemeltetett www.dekadkft.hu weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységekről

Amikor Ön a DEKÁD Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) honlapját látogatja, eközben az Ön által használt számítógéppel, internetes címmel kapcsolatos személyes adatai automatikusan leképeződnek számítógépes rendszerünkben.

Társaságunk fontosnak tartja www.dekadkft.hu honlapra látogató természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Adatvédelmi tájékoztatónk célja az érintettek tájékoztatása Társaságunk honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységéről, a kezelt adatok köréről.

A honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a Társaság tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.  A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött. Társaságunk a honlap használatához kapcsolódóan cookie-kat (sütiket) alkalmaz.

Tájékoztatjuk, hogy megkeresésével Ön hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatóinkat.

 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a Társaság kezeli, azonban vannak olyan technikai műveletek, amelyekhez külső segítséget, adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe, aki a nevében és utasításainak megfelelően az adatok feldolgozását végzi. Amennyiben a személyes adatok a konkrét adatkezelések egyedi adatkezelési tájékoztatójában megjelölt harmadik személy/ek részére továbbításra kerülnek, úgy azokat önálló adatkezelőként a továbbiakban ők is kezelik. 

A Társaság, mint adatkezelő adatai:

Az adatkezelő megnevezése:

DEKÁD Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (DEKÁD Kft.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:

Postai cím: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 107. fsz. 2.

Iroda: 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú utca 37. 2/5.

E-mail cím: info@dekadkft.hu

Webcím: www.dekadkft.hu

Telefon: +36-70-941-0481

Képviseli: Fodorné Zagyi Orsolya, ügyvezető

 

Milyen elveket tartunk különösen fontosnak az általunk végzett adatkezelési tevékenységek során?

A Társaság az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja az érintett személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Társaságunk garantálja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR), valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a Társaság?

Társaságunk az általa kezelt személyes adatokat fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférésektől. Technikai és szervezési intézkedésekkel, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásával, a személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultsági rend alkalmazásával gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, továbbá a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával védjük az érintettek magánszféráját és biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását.

Milyen jogai vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

 

Amennyiben Társaságunk az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához. 
  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat. 
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH).

 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Tel.: 36-1-391-1400

Fax: 36-1-391-1410

 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

 A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak megsértették. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A továbbiakban az egyes konkrét adatkezelési tevékenységek jellemzői, körülményei kerülnek bemutatásra, amelyek az „ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ”-ban foglaltakkal együtt értelmezendők.

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy a www.dekadkft.hu weboldal KAPCSOLAT megnevezésű menüpontja alatt biztosított elérhetőségeken keresztül bármikor kapcsolatba léphessen velünk, ennek során általános jellegű kérdéseivel fordulhasson hozzánk, Társaságunk pedig azzal összefüggésben tájékoztatást nyújtson az Ön számára. 

Milyen személyes adatait kezeljük?

A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatás nyújtással összefüggő adatkezelési tevékenység során a Társaság az Ön nevét, e-mail címét, telefonos elérhetőség megadása esetén a telefonszámát/telefax számát, amennyiben rendelkezésre bocsátja, úgy a levelezési címét, az üzenetének tárgyát, a megkeresésben Ön által megadott és személyes adatnak minősülő valamennyi adatot és információt, továbbá a megkeresés és a tájékoztatás időpontját kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Társaság az érintett személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig kezeli.  Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik munkakörüknél fogva a tájékoztatásnyújtással, annak elkészítésével, megküldésével érintettek és kizárólagosan jogosultak.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, erre kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülhet sor.

Milyen adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor?

  1. A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi tárhelyszolgáltató tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése:

ELME-PROJEKT Kft. (Cégjegyzékszám: 09-09-018178)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 4174 Bihartorda, Kossuth u. 43.

Postai cím: 4031 Debrecen, Tőzsér u. 5/b. fszt. 2.

Adószám: 11701925-2-09

Képviselő: Milákné Tóth Szilvia

 

  1. A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Magyar Posta Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-042463)

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefonszám: + 36-1-767-8200

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: http://www.posta.hu